Club superstage
Conditions générales de vente

 1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen BV Motormen (ondernemingsnummer 0840.899.730 – vestiging Korte Torhoutstraat 35, 8900 Ieper) enerzijds en de natuurlijke of rechtspersoon anderzijds, die een beroep heeft gedaan op de diensten en producten van BV Motormen, hierna te noemen de Klant.
 2. Bij de bevestiging van de bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, en deze te hebben aanvaard. De toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden vormt voor BV Motormen een beslissende toestemmingsvoorwaarde.  Het gebruik van het materiaal, de programma’s, de interface en de website(s) van BV Motormen en de inhoud ervan impliceert automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 3. BV Motormen handelt in de hoedanigheid van organisator van het evenement en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in datum, plaats, prijs, of voor de volledige annulering van het evenement. De persoon of het bedrijf die de bestelling uitvoert, wordt geacht als enige verantwoordelijk te zijn voor de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs indien de bestelling wordt uitgevoerd voor rekening van een derde. De toegangsbewijzen kunnen niet worden doorverkocht aan derden of aan derden worden gegeven in het kader van een commerciële relatie.
  Het toegangsbewijs kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch worden teruggegeven of omgeruild.
 4. De e-tickets worden gereserveerd op het moment van verzending van het inschrijvingsformulier of de telefonische reservering. Zij zullen kort na ontvangst van de betaling worden verzonden. De boeking wordt door BV Motormen geannuleerd indien de e-tickets niet binnen de aangegeven betalingstermijn zijn betaald. Deze termijn zal strikt worden toegepast bij een dreigende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. BTW en eventuele belastingen zijn altijd voor rekening van de Klant.
 5. Afhankelijk van het evenement worden bepaalde verzendingsmogelijkheden aangeboden. In principe worden de e-tickets per PDF naar het in het boekingsformulier opgegeven e-mailadres gestuurd, tenzij de Koper of de organisator voor een andere verzendingswijze kiest.
  Indien de Koper zijn tickets niet ontvangen heeft vóór de laatste 4 werkdagen voorafgaand aan de dag van het evenement, moet hij mailen naar office@clubsuperstage.com.
  Het e-ticket kan worden omgezet in de rally shop, op het adres en tijdens de openingsuren vermeld op het ticket. E-tickets die niet worden afgehaald, worden beschouwd als verkocht en kunnen niet worden terugbetaald of omgeruild. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige compensatie, terugbetaling of interest.
 6. Het bedrag van de verkoop kan geïnd worden via de volgende betalingswijzen (lijst ter informatie) ofwel via bankoverschrijving, VISA of Mastercard, debetkaart, elektronische portemonnee, etc..
  Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag tot volledige betaling. Bovendien is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van € 50,00.
 7. De teksten, de database en de daarin gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina’s, foto’s en afbeeldingen blijven in privébezit van BV Motormen, haar toeleveranciers of andere derden waarmee BV Motormen afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van namaak, publicatie, verveelvoudiging, of enige andere vorm van misbruik of namaak is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Motormen Het opslaan en importeren van informatie van de BV Motormen website en de betreffende dienst in een database is uitdrukkelijk verboden.
 8. BV Motormen investeert alle noodzakelijke middelen om de op haar website getoonde informatie actueel te houden en zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. BV Motormen kan hiervoor echter geen garantie geven en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van grove nalatigheid van BV Motormen, die door de gebruiker kan worden bewezen. BV Motormen is niet aansprakelijk voor gevallen van overmacht die de uitvoering van de samenwerking kunnen vertragen of verhinderen. Worden onder meer, doch niet uitsluitend, als gevallen van overmacht beschouwd: werkstaking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische mankementen, overstromingen. BV Motormen is in geval van overmacht niet gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzien baarheid of onvermijdelijkheid van de situatie.
 9. De Koper verplicht zich ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de e-tickets zijn vermeld, juist en volledig zijn. BV Motormen behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van vermoeden van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van de koopovereenkomst en kunnen worden bewaard om de goede werking van de dienstverlening van BV Motormen te waarborgen en/of om de goede uitvoering van de overeenkomst aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens gebruikt worden door BV Motormen en haar dochterondernemingen, alsook doorgegeven worden aan derden (niet-limitatieve lijst, mediagroep, organisator, promotor, “venue”, enz.) die contractueel verbonden zijn met BV Motormen voor marketingdoeleinden. Elke Koper die zijn identiteit kan bewijzen, heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten, door middel van een schriftelijke en ondertekende aanvraag op het e-mailadres info@clubsuperstage.com, of per post op de maatschappelijke zetel van BV Motormen, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om geen toestemming te geven voor het verzenden van reclame via elektronische post door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatie diensten van de samenleving en met het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot regeling van de verzending van reclame via elektronische post.
 10. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen BV Motormen en de Koper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Koper. Iedere wijziging, afwijking of aanvulling van deze algemene verkoopvoorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen. BV Motormen heeft het recht de inhoud van de algemene verkoopvoorwaarden en van de site www.clubsuperstage.com te allen tijde en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te wijzigen, tenzij anders is overeengekomen.
 11. Algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot e-tickets:
  Het e-ticket, eenmaal afgedrukt op wit papier, dient vanaf de maandag voor het evenement in de winkel te worden aangeboden en te worden ingewisseld voor een all-stage ticket/badge. De afdruk moet perfect zijn, alle delen moeten leesbaar zijn zonder enige verwarring. Indien dit niet het geval is, zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Elke barcode komt overeen met één toegangskaart. Het e-ticket wordt gescand in de event shop. Het e-ticket kan slechts één keer worden gescand op de datum die op het e-ticket staat vermeld. Indien dezelfde barcode meermaals wordt getoond, zal enkel het eerste bij de controle gescande ticket toegang geven tot het evenement. Elke poging tot misbruik, vervalsing of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
  BV Motormen garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit is aangeschaft op de site www.clubsuperstage.com.  Derhalve kunnen geen aanbiedingen van derden, of via andere websites, worden geaccepteerd. Het e-ticket wordt niet terugbetaald of omgeruild.
 12. Herroepingsrecht:
  De overeenkomst op afstand betreffende de levering van accommodatie, vervoer, catering en vrijetijdsdiensten waarbij de verkoper zich bij het sluiten van de overeenkomst ertoe verbindt deze diensten op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode te leveren, is uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).
 13. Indien bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de meest geschikte clausule om te verzekeren dat de gemeenschappelijke intentie van de partijen wordt vervuld.
 14. Privacy Verklaring
  Zie document Privacy Beleid
 15. De organisatie is slechts aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze van contractuele of buitencontractuele aard is, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade en zal nimmer meer kunnen bedragen dan de waarde van de geleverde prestatie, zijnde de Rallyticket. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de Organisatie geheel of gedeeltelijk, ook tijdelijk, niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners, waaronder de WRC-Promotor, de FIA, de R.A.C.B.  Iedere derde (waaronder begrepen bezoekers) die door een hem toe te rekenen fout de aansprakelijkheid van de Organisatie in gevaar brengt, Motormen bv en haar werknemers daaronder begrepen, is verplicht de Organisatie op eerste verzoek volledig te vrijwaren voor elke aanspraak van derden. Deze verplichting tot vrijwaring houdt in dat u zich steeds vrijwillig dient te mengen in een door een derde tegen de organisatie aanhangig gemaakt geschil en/of rechtsgeding en de eventuele financiële gevolgen daarvan zelf dient te dragen.

  Indien het evenement wordt afgelast, wordt de ticketprijs, exclusief service- en administratiekosten, niet terugbetaald aan de persoon of het bedrijf die de bestelling heeft geplaatst.
  Het is uiteraard mogelijk dat de annulering te wijten is aan overmacht; dit is elke situatie buiten onze wil die ons verhindert, zelfs tijdelijk, om onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen. In een dergelijk geval zijn wij, afhankelijk van de situatie, niet verplicht het festival door te laten gaan. In geval van overmacht vindt geen restitutie of compensatie plaats, tenzij met uitdrukkelijke instemming van beide partijen.
  Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de rallykaart.  Wij betreuren het zelf als er een wijziging optreedt maar vertrouwen erop dat er altijd een plan B klaar ligt om het in te halen.

 16. Alleen de eerste houder van een originele rally-pas/ticket krijgt toegang tot de rally klassementsproeven. De houder van een gekopieerd f-ticket en camping ticket zal de toegang worden ontzegd. Zorg ervoor dat niemand uw rally- en campingticket kan kopiëren.
  Verboden op de klassementsproeven: vloeistoffen, glas, blik, camelbags, scherpe voorwerpen, alcohol, drugs of verdovende middelen, dieren, geluids-, film-, video- en fotoapparatuur, vuur en alle andere voorwerpen die door de organisatie als gevaarlijk worden beschouwd. Alvorens het terrein te betreden, kunnen bezoekers op rechtmatige wijze worden gescand en gevraagd tassen of portemonnees te openen. Bij weigering zal de toegang worden verboden, evenals in geval van bezit van drugs of verdovende middelen.
  De deelnemers en organisatoren, hun agenten en werknemers, de parkeerorganisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor een eventueel ongeval
  Het is niet toegestaan gadgets, monsters of andere producten uit te delen bij de ingang van /in de nabijheid van /op de klassementsproeven van de rally, tenzij hier vooraf schriftelijke afspraken over zijn gemaakt.  Het uitdelen van flyers op, rond en in de rally klassementsproeven is bij politieverordening verboden.
  Op de klassementsproeven is iedereen welkom. Grensoverschrijdend gedrag wordt door de organisatie niet getolereerd.
  Door de aanschaf van een Rally pass/ticket bevestigt u uitdrukkelijk dat u als bezoeker gebonden bent aan ons rallyreglement. Elke overtreding zal worden bestraft. De organisatie behoudt zich het recht voor om op elk moment iemand de toegang tot het terrein te ontzeggen indien daar voldoende redenen voor zijn. Indien u een overtreding van het reglement begaat, bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. U bent tevens verplicht De Organisatie te vrijwaren voor alle mogelijke gevolgen van uw overtreding, aanspraken van derden daaronder begrepen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om zelf de juiste (juridische) stappen te ondernemen.
 17. De verhouding tussen de Afnemer en BV Motormen is uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,) als bewijsmiddel in hun onderlinge relaties.

Copyright BV Motormen – Ieper 22.06.2021

Prochains rallyes

22-24 novembre 2024

ypres-regularity

Catégories d'actualités

Dernières photos

Vidéo la plus récente

Ypres Regularity 2022

Ypres Regularity 2022